කොළඹ කොටුව උණුසුම්.. යුද හමුදාව කැදවයි…

Posted on 259 views

කොළඹ කොටුව අවට ප්‍රදේශයට මේ වන විට යුද හමුදාව කැඳවා තිබේ.

ඒ වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එකමුතුවෙන් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා ව්‍යාපාරය උණුසුම් තත්ත්වයක් ගැනීමත් සමඟයි.

විරෝධතා හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවේ මාර්ග කිහිපයක් ම වැසී ගොස් ඇති අතර මාර්ග තදබදයක් ඇති වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =