මිල පහත දැමූ ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙන්න

Posted on 259 views

ලංකා සතොස මගින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6ක මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පහත සඳහන් භාණ්ඩ දිවයින පුරා ඇති සියලු ලංකා සතොස අලෙවිසැල් මගින් පාරිභෝගිකයින්ට ලබාගත හැකිය.

නව මිල ගණන් හෙට (26) සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − twelve =