එලියට ආ සැනින් රන්ජන් තානාපති කමකට පත් කරයි…

Posted on 321 views

ජනාධිපති සමාව මත නිදහස් වූ රන්ජන් රාමනායක මහතාට විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ සුභසාධනය සහ ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන තානාපති ධුරයකට පත්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා විසින් මෙම පත් කිරීම කර ඇත.

රාමනායක මහතා එම තනතුර සතුටින් භාරගෙන ඇති බව අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය ඒකකය කියා සිටී.

මෙම තනතුර ස්වෙච්ඡා තනතුරක් වන අතර ක්‍ෂෙත්‍රයට අදාළව ඔහු දැනුම ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට එය ලබා දුන් බවද නිවේදනයේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − three =