අද තෙල් ලබා ගත හැකි ස්ථාන මෙන්න

Posted on 678 views

අද දින බස්නාහිර පළාත තුල ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබේ.

එම පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says 'DISTRICT MON TOWN/CITY PANADURA PANADURA PANADURA PANADURA PANADURA PAYAGALA PELAWATTE # A/C No DEALER NAME 189 100079 H.D.PEIRIS COMPANY K.N.PERERA SONS 104075 P.PRADEEP MIHINATH 100537 PANADURAA AUTO SERVICE 100397 S.K.RAJAPAKSE 194 106112 M WIMALASIRI 100352 S.A.SIRIPALA TEL 196 106398 JAYALATH ENTERPRISES 197 105704 LITRO GAS LANKA (PVT) WELIPENNE- SITE B 198 106565 LANKA FILLING STATION YATADOLA, MATHUGAMA TOTAL 1 Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara Kalutara 1 1 1 198 *Some cancellations might occur. සමහර අවලංගු කිරීම් සිදු විය හැක. Like our page for more updates t:/.fabokcom/meUudates47'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − one =