අද තෙල් ලබා ගත හැකි ස්ථාන මෙන්න

Posted on 579 views

අද (30) දින ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබේ.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් ඩීසල් මෙන්ම පෙට්‍රල් ද ලබාගත හැකි වේ.

එම පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =